Dzisiaj jest: Wtorek, 17.09.2019
Godzina: 1:18:16
Liczba odwiedzin:
Komisja śródlądowa

Osobą odpowiedzialną za Komisję Śródlądową i związane z tym sprawy jest kol. Dariusz Markiewicz.

 

Strona Komisji Śródlądowej PZŻ:  http://srodladzie.pya.org.pl

             

ZASADY ORGANIZACJI REGAT REKREACYJNYCH

ZASADY ORGANIZACJI REGAT REKREACYJNYCH
Polskiego Związku Żeglarskiego
/ Uchwała Zarządu PZŻ z dnia 11.05.2009 r./

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Na podstawie §8 ust.1 Statutu PZŻ oraz

a) Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF(PRŻ);
b) zarządzeń ISAF;
c) regulaminów Kolegium Sędziów PZŻ;
d) postanowień niniejszego regulaminu.

Ustala się poniższe zasady organizacji  regat  nie objętych systemem rywalizacji sportowej PZŻ zwanych dalej regatami rekreacyjnymi.

§2. DEFINICJE

1. Regaty rekreacyjne – regaty rozgrywane wg przepisów niniejszego regulaminu. Regaty rekreacyjne można rozgrywać we wszelkich klasach jachtów

3. Kalendarz regat rekreacyjnych PZŻ– kalendarz regat opublikowany przez Komisję Żeglarstwa Śródlądowego PZŻ

4. Główne regaty rekreacyjne krajowe – regaty rekreacyjne rangi mistrzostw Polski, opublikowane w kalendarzu regat rekreacyjnych PZŻ.

§3. ORGANIZATOR REGAT

Organizatorem Żeglarskich regat rekreacyjnych rozgrywanych na terenie RP mogą być:

a) Polski Związek Żeglarski (PZZ);
b) Okręgowe Związki Żeglarskie (OZŻ);
c) Kluby sportowe i stowarzyszenia zrzeszone w PZŻ;
d) Inne organizacje mogące organizować regaty we współpracy z PZŻ, OZŻ klubem sportowym i stowarzyszeniem zrzeszonym w PZŻ.

§4. LICENCJE PZŻ NA PRZEPROWADZENIE REGAT

1. Organizator żeglarskich regat rekreacyjnych powinien uzyskać licencje PZŻ na przeprowadzenie regat.

2. Licencje wydaje PZŻ na wniosek organizatora regat złożony w biurze PZŻ nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem regat.

3. Licencje na przeprowadzenie regat rekreacyjnych o zasięgu krajowym, okręgowym  wydaje PZŻ.

4. Licencje na przeprowadzenie regat o zasięgu klubowym  wydaje OZŻ.

5.Opłatę za licencje na przeprowadzenie regat rekreacyjnych .należy wpłacic na konto  PZŻ 14 dni przed  rozpoczęciem regat.

6. Organizator regat  rekreacyjnych ma obowiązek poinformować uczestników o posiadanej licencji na ich przeprowadzenie poprzez umieszczenie jej kopii na oficjalnej tablicy ogłoszeń regat.

7. Uzyskanie licencji PZŻ na przeprowadzenie regat rekreacyjnych umożliwia organizatorowi i ich uczestnikom:

a) wnoszenie odwołań od decyzji zespołów protestowych przedmiotowych regat do Kolegium Sędziów PZŻ zgodnie z PRZ,
b) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych zgodnie z PRŻ 69.1,
c) uzyskanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) organizatora regat i komisji sędziowskiej w ramach umowy zawartej przez PZŻ z ubezpieczycielem.

8. Wysokość opłat za licencje wystawione przez PZŻ na przeprowadzenie regat rekreacyjnych wraz z kosztami ubezpieczeń OC organizatora są następujące:

a) organizacja regat rekreacyjnych bez sponsora tytularnego lub sponsorów wymagających noszenia reklam na jachtach lub deskach – 200 zł,
b) organizacja regat rekreacyjnych posiadających sponsora tytularnego lub sponsorów wymagających noszenia reklam na jachtach lub deskach – 350 zł,
c) organizacja głównych regat krajowych– 1000,00 zł.

§5. SĘDZIOWANIE REGAT

1. Wszystkie regaty rekreacyjne muszą być sędziowane przez sędziów posiadających aktualne licencje sędziego PZZ. Stosownie do posiadanej klasy sędziowie mogą pełnić w regatach następujące funkcje:

KLASA SĘDZIOWSKA     REGATY REKREACYJNE    GŁÓWNE REGATY REKREACYJNE KRAJOWE


DRUGA                             WSZYSTKIE                            CZŁONEK KS

PIERWSZA                         WSZYSTKIE                           WSZYSTKIE

PAŃSTWOWA                     WSZYSTKIE                            WSZYSTKIE
2. Sędzia główny (SG) regat rekreacyjnych oraz na jego wniosek członkowie komisji sędziowskich (KS), powoływani są na wniosek organizatora regat.

3. Mierniczy regat rekreacyjnych powoływany jest na wniosek organizatora regat.

§6. DOKUMENTY WYMAGANE OD UCZESTNIKÓW REGAT

1. Licencja PZZ na przeprowadzenie regat  rekreacyjnych jest traktowana, jako okresowe zrzeszenie ich uczestników w Polskim Związku Żeglarskim. Tym samym zgłoszenia jachtu do regat podpisane przez każdego ze sterników, spełniają postanowienia przepisu 75 PRŻ

2. W regatach rekreacyjnych mogą uczestniczyć zawodnicy krajowi i zagraniczni.

3. Zgłoszenie jachtu – deski do regat rekreacyjnych może zostać przyjęte po przedstawieniu komisji sędziowskiej następujących dokumentów zawodników i jachtu:

UPRAWNIENIA  - DOKUMENTY                        REGATY   REKREACYJNE


Uprawnienia Żeglarskie                                    Zgodnie z obowiązującymi przepisami


Ubezpieczenie OC jachtów                                 Polisa


Zgoda PZŻ na reklamy indywidualne               Wymagana                    


Dokumenty jachtu                                                Zgodnie z obowiązującymi przepisami
§7. REKLAMOWANIE

Na podstawie przepisów 20.4.1(c) i 20.4.3 Kodeksu Reklamowania ISAF, wprowadza się następujące zasady reklamowania:

1. Reklamy indywidualne:

a) jachty uczestniczące w regatach rekreacyjnych muszą posiadać licencję PZŻ na reklamy odpowiadające wymaganiom kategorii C wg Kodeksu Reklamowania ISAF,
b) licencja na reklamy indywidualne musi być okazana podczas procedury zgłoszeń do regat,
c) jachty nie posiadające zgody na reklamowanie będą ukarane zgodnie z Kodeksem Reklamowania ISAF,
d) licencje na reklamy indywidualne przyznaje PZŻ na wniosek zawodnika lub właściciela jachtu,
e) licencja zachowuje ważność do końca danego roku kalendarzowego,
f) za wydanie licencji na reklamy indywidualne, PZŻ pobiera od zawodnika opłatę w wysokości:
· jachty o długości do 5 metrów włącznie – 100 zł,
· jachty o długości powyżej 5 metrów – 100 zł + 20 zł za każdy następny rozpoczęty metr długości.

2. Za egzekwowanie powyższych przepisów odpowiada sędzia główny regat.

3. Wpłaty z dopiskiem ‘licencja oraz nazwa regat lub nazwa sponsora, klasa, nr rejestracyjny łodzi’ należy dokonać w siedzibie PZŻ lub przelać na konto PZŻ.

4. Jachty uczestniczące w regatach rekreacyjnych mają obowiązek nosić reklamy wymagane przez organizatora. Zasady noszenia reklam firm sponsorujących regaty przez jachty uczestniczące w regatach określa organizator w zawiadomieniu o regatach.

§8. PRZEPISY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWAREGAT REKREACYJNYCH

Regaty posiadające licencje PZZ powinny być organizowane zgodnie z następującymi przepisami:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia Warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. nr 57, poz.358).

2. Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006r w sprawie uprawiania Żeglarstwa. (Dz. U. 105, poz.712 z późniejszymi zmianami).

3. Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów Żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072)

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SĘDZIEGO GŁÓWNEGO

1. Zgodnie z postanowieniami przepisów wymienionych w §8 za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie regat rekreacyjnych odpowiada kierownik imprezy, którym w przypadku regat Żeglarskich jest sędzia główny.

2. Za przestrzeganie postanowień niniejszych zasad odpowiada sędzia główny oraz pozostali członkowie komisji sędziowskiej.

Tczew 11 maja 2009 roku

 

POWIĄZANE DOKUMENTY:Copyright 2012 © www.lozz.zgora.pl
Projekt i wykonanie: Reki